Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Hoàng Hoa