Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục