Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Vật lí Chất rắn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công