Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên